Cookie- og privatlivspolitikker

 

Cookie- og privatlivspolitik 

Senest opdateret tirsdag den 9. november 2021.

 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet. 

Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. 

 

1. Menighedsrådet i Blågårdens Sogn er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Blågårdens Sogns menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Kontakt dataansvarlig: 

Daglig leder

Telefon: 27290055 

Mail: ingka@km.dk

Kontakt Menighedsrådet via sikker formular her. 
 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet og folkekirken 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder: 

Mail: databeskyttelsesraad(at)km.dk 

Telefon: 33 92 33 90 

Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren. 

Du kan se her, hvem der er databeskyttelsesrådgiver. 

 

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Vi behandler dine personoplysninger som del af en kontrakt. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

 

Vi behandler dine personoplysninger, da vi har en retlig forpligtelse hertil. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

 

Vi behandler dine personoplysninger som led i samfundets interesse. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

 

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, d, f og g. 

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger 

Vi kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre offentlige myndigheder eller andre parter med henblik på behandling af din henvendelse. 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven. 

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. 

 

6. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os fx med IT-drift og hosting. Det kan være serviceleverandører, administration og vores tekniske support. Derudover deler vi ikke oplysninger med 3. mand.  

 

7. Cookies 
Vores website anvender cookies. En tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at huske anonyme data om de besøgende. Fx opsamles IP-adresser, hvilke sider, der bliver besøgt, hvor i verden, brugerne befinder sig, om de bruger pc eller tablet osv.  
Vi bruger cookies for at optimere brugervenligheden, opsamle statistik og målrette annoncer.  
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.    

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter, der bl.a. kan omfatte:  

Google Analytics  

Facebook  

YouTube 

 

8. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

 

Ret til at trække samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. 

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

 

9. Mulighed for at klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.  

Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privatlivspolitik for ansøgere, nuværende og fratrådte medarbejdere 

Opdateret 3. marts 2022

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine oplysninger når du søger en stilling hos os, når du er eller har været medarbejder hos os. 

Vi skal give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet, eller vi indhenter oplysninger, som du har givet samtykke til. Derudover holder vi os

løbende opdateret om dit navn, din adresse etc. gennem vores abonnement ved CPR, hvis du er ansat hos os. 

Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

 

1. Menighedsrådet i Blågårdens Sogn er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Blågårdens Sogns menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Kontakt dataansvarlig: 

Daglig leder

Telefon: 27290055

Mail: 

Kontakt Menighedsrådet via sikker formular her. 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet og folkekirken 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder: 

Mail: databeskyttelsesraad(at)km.dk 

Telefon: 33 92 33 90 

Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren. 

Du kan se her, hvem der er databeskyttelsesrådgiver.

 

3. Oplysninger som behandles 

Ansøgere 
Når du ansøger om en stilling hos os indsamler og behandler vi følgende typer af personoplysninger om dig:  

Almindelige personoplysninger, herunder  

dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder privat adresse, telefonnummer og e-mailadresse  

uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i dit CV  

alder, køn, ansættelsessted, afdeling, funktion, lønramme, løn  

oplysninger indhentet fra referencer  

oplysninger i forbindelse med person- og logiktest  

oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig 

børne- og straffeattest, hvis det er nødvendigt for din stilling.  

 

Vi opfordrer dig til ikke at sende følsomme personoplysninger i forbindelse med din ansøgning, medmindre særlige grunde taler for det. 

Nuværende og fratrådte medarbejdere 
Når du er ansat i eller fratrådt en stilling hos os, behandler vi, udover ovenstående oplysninger, følgende typer af personoplysninger om dig:  

Almindelige personoplysninger, herunder  

løn, bankkonto og skatteoplysninger og pensionsforhold  

oplysninger om MUS materiale, herunder kompetenceudvikling med mere  

oplysninger om ferie, sygdom, barsel, orlov og andet fravær  

oplysninger om it-udstyr, telefon og eventuelt firmakort, som stilles til din disposition til brug for dit arbejde  

oplysninger om dine pårørende, som du selv orienterer os om  

oplysninger om antal børn, herunder alder på børn, til administration af omsorgsdage  

oplysninger om din brug af e-mail og internet 

oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning. 

 

CPR-nummer  

 

Oplysninger om dit CPR-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig, når vi skal indberette oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt.  

 

Følsomme personoplysninger  

Medlemskab af fagforening i forbindelse med eventuelle tvister og hverv som tillidsrepræsentant 

Helbredsmæssige forhold (arbejdsskader, sygefravær, herunder mulighedserklæringer og lægeattester, oplysninger om barsel i forbindelse med dagpengerefusion, fleksjob eller ansættelse på særlige vilkår, fx ved handicap). 

 

4. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen er rekruttering af nye medarbejdere og sagsbehandlingen i forbindelse hermed samt administration af vores medarbejdere og fratrådte medarbejdere.  

Administrationen sker på grundlag af gældende lovgivning, overenskomster og aftaler, der indgås mellem arbejdsmarkedets parter, samt lokalt og individuelt indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt databeskyttelseslovens § 12. 

Hvis vi behandler følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, f og g. 

Behandler vi oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 

Indhentelse af børne- og straffeattester samt oplysninger der indgår i en person- og logiktest samt resultatet heraf sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi fremover som udgangspunkt ikke længere må behandle oplysningerne. En tilbagekaldelse af samtykket vil ikke påvirke lovligheden af behandlinger, som vi har foretaget inden tilbagekaldelsen. 

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger 

For ansøgere 
Menighedsrådet og eventuelt administrative medarbejdere har adgang til dine oplysninger. Herudover vil andre ansatte få adgang til oplysningerne, hvis de er medlem af ansættelsesudvalget. 

Anvendes eksterne rådgivere i forbindelse med ansættelsesforløbet vil de også have adgang til dine oplysninger. 

For medarbejdere 
Vi videregiver eller overlader personoplysninger om dig som medarbejder til følgende kategorier af modtagere:  

Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger  

Bankforbindelser i forbindelse med udbetaling af løn, herunder e-boks  

Pensionsselskaber i forbindelse med pension  

Kursusudbydere/kursusarrangører mv.  

Eksterne rådgivere, advokater mv.  

Kunder og samarbejdspartnere til menighedsrådet, som du medvirker til at betjene, modtager oplysninger som dit navn og din stilling i forbindelse med sagsbehandling mv.  

Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler 

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Som offentlig arbejdsgiver har vi pligt til at journalisere i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven. 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. 

Særligt for ansøgere 


Hvis du søger uopfordret, og vi ønsker at gemme din ansøgning, fordi der ikke er nogen ledig stilling, men vi vurderer, at der eventuelt vil komme en stilling, opbevarer vi din ansøgning i op til 6 måneder.  

Som udgangspunkt sletter vi persondata om dig, når ansættelsesproceduren er afsluttet. Der kan forekomme situationer, hvor vi af hensyn til at kunne varetage vores retlige interesser opbevarer dine persondata i en længere periode. 

 

7. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at trække samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

 

8. Mulighed for at klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.  

Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk